Lid Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Stichting Pulse staat onder leiding van een directeur-bestuurder met een Raad van Toezicht en richt zich in haar functioneren naar de Governance Code Sociaal Werk. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur en de gang van zaken binnen Stichting Pulse. De raad bestaat uit vijf leden en vergadert viermaal per jaar in aanwezigheid van de directeur-bestuurder. De raad heeft één voorbereidende commissie, de auditcommissie. Deze commissie adviseert en ondersteunt de raad over het gevoerde en te voeren financiële beleid. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van Stichting Pulse is een onbezoldigde functie. Wel is een beperkte jaarlijkse honorering beschikbaar. Benoeming vindt plaats voor een termijn van drie jaar. De benoemingsperiode kan worden verlengd.

Profiel

Wegens het eindigen van de maximale zittingstermijn van één van de zittende leden van de Raad van Toezicht, ontstaat er per 1 juli een vacature. Van kandidaten voor de vacante functie wordt verwacht dat ze maatschappelijk betrokken zijn en aan die betrokkenheid vorm willen geven in de rol van toezichthouder en klankbord. Gelet op de samenstelling van de raad vragen we voor deze functie niet per se ervaring als toezichthouder, ook beginnende toezichthouders nodigen we nadrukkelijk uit te solliciteren. De raad van toezicht streeft naar een diverse samenstelling in persoonlijkheidsdynamieken, culturele achtergonden enzovoorts.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die:

Meer informatie

Solliciteren?

Sollicitaties voor deze vacature kunt u per email richten aan de voorzitter van de Raad van Toezicht, Jan Wierenga, via b.kippersluijs@stichting-pulse.nl. Wij zien uw sollicitatie graag tegemoet vóór 15 mei a.s.

De sollicitatiegesprekken staan gepland op maandag 22 mei a.s. tussen 15.00-18.00 uur en op dinsdag 30 mei a.s. tussen 15.00-18.00 uur.

Organisatie

Stichting Pulse is dé welzijnsorganisatie van en voor inwoners van IJsselstein en Lopik. Welzijn van mensen heeft te maken met goede lichamelijke en psychische gezondheid, een fijne leefomgeving en genoeg sociale contacten. Soms zit het leven tegen in de vorm van bijvoorbeeld ziekte, eenzaamheid, financiële problemen of een taalbarrière. Dit zijn kwetsbaarheden waar je niet om vraagt maar die soms onderdeel zijn van het dagelijkse leven. De 45 sociaal werkers en de 450 vrijwilligers van Stichting Pulse zijn er voor alle kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen uit IJsselstein en Lopik die zich in zo’n kwetsbare situatie bevinden. Samen bereiken we heel veel en zorgen we voor een omgeving waarin iedereen mee kan doen!